Ogólne warunki korzystania z Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank

(Ogólne warunki)

(dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

Niniejsze Ogólne warunki zostały wydane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., z siedzibą w Warszawie.

I. Definicje.

Wyrazy pisane w niniejszych Ogólnych warunkach wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Centrum Telefoniczne – Centrum Telefoniczne Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Aktualne numery kontaktowe do Centrum Telefonicznego dostępne są na stronie internetowej Banku: http://raiffeisenpolbank.com/
 2. Karta – karta debetowa lub kredytowa, wydana przez Bank na podstawie Umowy Karty, zarówno z organizacji płatniczej Visa jak i Mastercard, umożliwiająca dokonywanie transakcji płatniczych na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty.
 3. Kod Identyfikacyjny – poufny numer, hasło lub inne oznaczenie weryfikujące Posiadacza lub Użytkownika, które może być wymagane od niego w przypadku dokonywania transakcji płatniczych przy użyciu Portfela Masterpass. Może to być mPIN lub kod SMS. Podanie kodu może być wymagane podczas dokonywania płatności (zgodnie z wymaganiami danego sklepu), a także w sytuacji dodatkowych kontroli systemu lub transakcji podejrzanych.
 4. Login – login do portfela będący numerem telefonu komórkowego podanym przez Posiadacza Portfela w Banku lub adresem e-mail podanym przez Posiadacza Portfela w trakcie aktywacji Portfela.
 5. Masterpass – platforma transakcyjna oferowana przez Mastercard, w ramach której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oferuje Portfel Masterpass Raiffeisen Polbank.
 6. Mastercard – belgijska spółka Mastercard Europe SA, z siedzibą w Waterloo 198A, Chaussee de Tervuren, 1410, Belgia; numer w rejestrze BE 0448.038.446. Organizacja płatnicza zrzeszająca banki wydające karty płatnicze ze znakiem Mastercard, będąca dostawcą serwisu Masterpass.
 7. mPIN – czterocyfrowy kod służący do autoryzacji transakcji w Masterpass. Kod mPIN nadawany jest osobno dla każdej Karty zarejestrowanej w Portfelu.
 8. Ogólne warunki – niniejsze Ogólne warunki korzystania z Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank.
 9. Panel Klienta – strona internetowa pod adresem Masterpass.raiffeisenpolbank.pl, udostępniona Posiadaczowi Portfela w celu umożliwienia mu zarządzania Portfelem, bez możliwości dokonywania Transakcji.
 10. Portfel Masterpass Raiffeisen Polbank/Portfel Banku/Portfel – instrument płatniczy – oferowany przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Posiadaczom i Użytkownikom Kart, umożliwiający dokonywanie płatności na odległość, tj. bez fizycznego przedstawienia karty, za zakupy w sklepach internetowych, mobilnych i wszystkich innych punktach handlowych oznaczonych znakiem „Masterpass”, „Kupuj z Masterpass”, „Buy with Masterpass” w Polsce i za granicą, instrument płatniczy w rozumieniu Ustawy, który umożliwia przechowywanie danych Karty (takich jak numer karty, data ważności, imię i nazwisko Posiadacza/Użytkownika) oraz inne informacje związane z dokonywanymi transakcjami oraz danymi udostępnionymi przez Posiadacza/Użytkownika (np. adres dostawy, informację o kartach lojalnościowych wydanych przez Sklepy lub ich partnerów biznesowych).
 11. Posiadacz – osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zakwalifikowania przez Bank do kategorii Małych Przedsiębiorstw, która zawarła z Bankiem Umowę Karty i może składać w swoim imieniu i na swoją rzecz zlecenia płatnicze.
 12. Posiadacz Portfela – Posiadacz lub Użytkownik, który zarejestruje się do Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank.
 13. Bank BGŻ BNP Paribas S.A./Bank – Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.
 14. Regulaminy produktowe – wzorce umowne wydane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dotyczące Kart:
  1. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.,
  2. Regulamin Kart Kredytowych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.,
  3. Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.,
  4. Regulamin Kart Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.,
  5. Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym,
  6. Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla kart kredytowych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - dla umów zawartych od 26 października 2015 r.,
  7. Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla kart kredytowych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - dla umów zawartych do 25 października 2015 r.,
  8. Tabela oprocentowania, opłat, prowizji, limitów dla kart kredytowych: Visa Platinum, Mastercard Platinum, World Mastercard Class&Club dla Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.,
  9. Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów dla karty kredytowej Mastercard World Signia / World Elite dla klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.,
  10. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw,
  11. Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Wymarzonego Konta dla Biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw,
  12. Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 15. Sklep – sklep internetowy, mobilny lub każdy inny punkt handlowy, który udostępnia na swojej stronie internetowej metodę płatności Masterpass.
 16. Szybkie zakupy – funkcjonalność dostępna w ramach Masterpass umożliwiająca Posiadaczowi Portfela powiązanie Portfela Banku z wybranymi sklepami w celu przyśpieszenia realizacji transakcji, co następuje poprzez działania Posiadacza Portfela. Funkcjonalność dostępna jest jako:
  1. Connected Checkout – gdzie zlecenie transakcji przez Posiadacza następuje poprzez weryfikację numeru mPIN do wskazanej przez Posiadacza Karty po wybraniu opcji „Zapłać z Masterpass”/”Buy with Masterpass”, i przy której nie jest wymagane wcześniejsze zalogowanie do Portfela
  2. oraz

  3. Express Checkout – gdzie zweryfikowanie tożsamości Posiadacza następuje w momencie zalogowania do Sklepu, za co odpowiedzialność ponosi podmiot prowadzący Sklep, a zlecenie transakcji przez Posiadacza następuje poprzez wybranie opcji „Zapłać z Masterpass”/”Buy with Masterpass”, ale nie jest wymagane wcześniejsze zalogowanie do Portfela ani weryfikacja numeru mPIN, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z opcji Express Checkout wymaga wyraźnej dyspozycji Posiadacza/Użytkownika wyrażonej po zalogowaniu do Portfela i potwierdzeniu tej dyspozycji poprzez podanie numeru mPIN.
 17. Umowa Karty – umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem i Bankiem, do której zastosowanie mają Regulaminy, na mocy której Bank zobowiązuje się względem Posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu Karty.
 18. Ustawa – ustawa o usługach płatniczych z dnia z dnia 19 sierpnia 2011r., z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. 873 z 2014r.
 19. Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 13. roku życia, która została upoważniona przez Posiadacza do dokonywania na jego rzecz transakcji płatniczych przy użyciu Karty, i której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie.
II. Postanowienia ogólne
 1. W celu ułatwienia realizacji płatności internetowych i mobilnych dokonywanych przy użyciu Karty, Bank BGŻ BNP Paribas S.A udostępnia Portfel Masterpass Raiffeisen Polbank. Portfel może być używany do dokonywania płatności w trakcie zakupów w sklepach internetowych, mobilnych i wszystkich innych punktach handlowych oznaczonych znakiem Masterpass, poprzez autoryzację transakcji kodem mPIN bez konieczności każdorazowego podawania danych Karty.
 2. Portfel umożliwia także:
  1. bezpieczne zapisywanie i przechowywanie danych Posiadacza Portfela oraz danych Kart,
  2. modyfikację, dodawanie oraz usuwanie danych Posiadacza Portfela, w tym posiadanych kart lojalnościowych,
  3. wykorzystywanie zapisanych w Portfelu danych Kart w celu realizacji transakcji płatniczych,
  4. o ile dany Sklep udostępnia metodę płatności Masterpass,
  5. złożenie dyspozycji rozłożenia wybranych płatności na raty.
 3. Bank udostępnia Portfel wszystkim Posiadaczom i Użytkownikom Kart.
 4. Przed pierwszym zalogowaniem się w Portfelu Masterpass Raiffeisen Polbank oraz po każdej zmianie Ogólnych warunków, konieczne jest potwierdzenie przez Posiadacza Portfela zapoznania się z treścią Ogólnych warunków, akceptacja oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 5. Niniejsze Ogólne warunki określają, wraz z Regulaminami Produktowymi, zasady korzystania z Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank w celu realizacji płatności Kartami w sklepach internetowych i mobilnych. W przypadku rozbieżności między niniejszymi Ogólnymi Warunkami a Regulaminami Produktowymi, w zakresie transakcji dokonywanych przy użyciu Portfela zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki.
 6. Niniejsze Ogólne Warunki wraz z Regulaminami Produktowymi stanowią umowę ramową w rozumieniu Ustawy.
III. Aktywacja Portfela.
 1. Portfel może aktywować każdy Posiadacz lub Użytkownik Karty.
 2. W Portfelu widoczne są wszystkie aktywne Karty Posiadacza Portfela, wydane przez Bank na nazwisko Posiadacza/Użytkownika, umożliwiające dokonywanie transakcji płatniczych w Internecie.
 3. Korzystanie z Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank wymaga dokonania aktywacji Portfela, która możliwa jest:
  1. podczas realizacji zakupów w Internecie, po wybraniu płatności poprzez metodę Masterpass,
  2. w Panelu Klienta bezpośrednio na stronie internetowej Masterpass.raiffeisenpolbank.pl.
 4. Podczas aktywacji wymagana jest akceptacja Ogólnych warunków.
 5. Aktywacja Portfela następuje poprzez:
  1. podanie numeru telefonu komórkowego wskazanego Bankowi jako numer kontaktowy. W przypadku niezgodności numeru telefonu należy skontaktować się z Bankiem poprzez Centrum Telefoniczne lub Oddział,
  2. podanie kodu otrzymanego w wiadomości SMS (kod zostanie wysłany na numer telefonu, o którym mowa w pkt. a powyżej),
  3. ustalenie hasła do logowania, hasło powinno składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną małą literę, jedną wielką literę, znak specjalny i jedną cyfrę,
  4. podanie adresu e-mail.
 6. Posiadacz Portfela zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, kompletnych i aktualnych, zaś w przypadku ich zmiany zobowiązany jest do ich aktualizacji, poprzez zalogowanie się do Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank.
 7. Zmiana danych dokonywana przez Posiadacza Portfela w Portfelu ograniczona jest do Portfela i nie wpływa na dane przekazane przez Posiadacza Portfela do Banku w związku ze świadczeniem przez Bank innych usług na rzecz Posiadacza Portfela.
 8. W przypadku gdy w Portfelu widoczna jest więcej niż jedna Karta, Posiadacz Portfela może ustawić w Panelu Klienta Kartę domyślną dla realizacji płatności. Posiadacz Portfela może w dowolnym momencie zmienić Kartę domyślną w Panelu Klienta.
IV. Zasady dokonywania płatności poprzez Portfel Masterpass Raiffeisen Polbank.
 1. Posiadacz Portfela dokonuje płatności na stronach internetowych Sklepów, po wybraniu metody płatności „Masterpass”, „Kupuj z Masterpass” lub „Buy with Masterpass” oraz po zalogowaniu się do Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank przy użyciu Loginu i hasła do logowania, z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej.
 2. W celu dokonania płatności Posiadacz wybiera Kartę zarejestrowaną w Portfelu a następnie akceptuje (autoryzuje) płatność poprzez podanie numeru mPIN, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8 poniżej.
 3. Trzykrotne błędne podanie numeru mPIN w trakcie dokonywania płatności powoduje zablokowanie numeru mPIN. Do chwili odblokowania numeru mPIN Posiadacz Portfela nie może dokonywać transakcji, które wymagają autoryzacji z wykorzystaniem numeru mPIN.
 4. Odblokowanie następuje poprzez kontakt z Centrum Telefonicznym i złożenie dyspozycji odblokowania numeru mPIN.
 5. Dokonanie transakcji płatniczej przy wykorzystaniu Portfela wymaga przekazania informacji o płatności (w szczególności danych Karty, adresu dostawy i faktury, danych dotyczących kart/programów lojalnościowych, jeżeli dotyczą transakcji – zwanych dalej Informacją o płatności) do podmiotów realizujących płatności obsługujących transakcje dla tego Sklepu. Zasady przetwarzania danych przez firmę Mastercard oraz zasady odpowiedzialności Mastercard znajdują się na stronie www.mastercard.pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html.
 6. Posiadacz Portfela może rozłożyć spłatę danej transakcji na raty. Możliwość rozłożenia transakcji na raty dostępna jest dla transakcji spełniających warunki określone w Regulaminie kart kredytowych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 7. Minimalna kwota pojedynczej transakcji wykonanej w ramach Portfela Masterpass, którą można rozłożyć na raty w Portfelu, wynosi 300 PLN.
 8. Korzystanie z Szybkich zakupów wymaga połączenia Portfela z wybranym przez Posiadacza Portfela Sklepem. Możliwość połączenia ze Sklepem jest prezentowana w Portfelu podczas wykonywania transakcji w danym Sklepie, lub na stronach Sklepu w formie przycisku „Połącz z Masterpass” lub „Connect to Masterpass”. Połączenie Portfela ze Sklepem zależy od decyzji Posiadacza Portfela. Transakcja w Sklepie połączonym z Portfelem przebiega w następujący sposób:
  1. Dla opcji „Connected Checkout”:
   1. Posiadacz Portfela loguje się do Sklepu,
   2. na ekranie z wyborem sposobu płatności Sklep zaprezentuje informacje potrzebne do zlecenia transakcji, w szczególności nazwy Kart zarejestrowanych w Portfelu, oraz jeśli Sklep tego wymaga, dostępne adresy dostawy i karty programów lojalnościowych,
   3. Posiadacz Portfela wybiera Kartę, a następnie przycisk „Masterpass” lub „Kupuj z Masterpass”,
   4. Posiadacz Portfela potwierdza swoją tożsamość oraz autoryzuje transakcję poprzez podanie loginu i hasła lub kodu mPIN,
   5. transakcja jest przekazywana do realizacji.
  2. Dla opcji „Express Checkout”
   1. Posiadacz Portfela loguje się do Sklepu,
   2. na ekranie z wyborem sposobu płatności Sklep zaprezentuje informacje potrzebne do realizacji transakcji, w szczególności nazwy Kart zarejestrowanych w Portfelu, oraz jeśli Sklep tego wymaga dostępne adresy dostawy i karty programów lojalnościowych,
   3. Posiadacz Portfela wybiera Kartę, a następnie wybiera przycisk „Masterpass” lub „Kupuj z Masterpass”,
   4. Posiadacz Portfela autoryzuje transakcję wybierając przycisk „Masterpass” lub „Kupuj z Masterpass”, tożsamość Posiadacza Portfela weryfikowana jest przez Sklep w chwili zalogowania się Posiadacza Portfela w Sklepie,
   5. transakcja jest przekazywana do realizacji.
 9. Opcja Szybkie Zakupy dostępna jest dla wybranych Sklepów. Lista Sklepów, które Posiadacz połączył ze swoim Portfelem na potrzeby Szybkich Zakupów znajduje się w Panelu Klienta, w zakładce Szybkie Zakupy i może być edytowana przez Posiadacza.
 10. Zasady dotyczące terminów realizacji kartowych zleceń płatniczych oraz rozliczania transakcji płatniczych zlecanych za pomocą Portfela określają Regulaminy Produktowe.
V. Zarządzanie Portfelem Masterpass Raiffeisen Polbank.
 1. Posiadacz Portfela może w dowolnym czasie samodzielnie zarządzać swoim Portfelem Masterpass Raiffeisen Polbank poprzez Panel Klienta, w szczególności może zmieniać następujące dane:
  1. adres e-mail,
  2. adres korespondencyjny oraz do faktury,
  3. hasło do logowania do Portfela,
  4. nadać lub zmienić mPIN do Kart w Portfelu.

  Pozostałe dane Posiadacza Portfela mogą być zmienione przez Posiadacza Portfela poprzez kontakt z Bankiem.

 2. Posiadacz Portfela może:
  1. przeglądać historię dokonywania transakcji płatniczych z wykorzystaniem Portfela,
  2. dezaktywować Kartę w Portfelu poprzez dezaktywację mPIN.
 3. Posiadacz Portfela może również resetować hasło do Portfela. Opcja dostępna jest poprzez Panel Klienta lub w trakcie dokonywania transakcji. Reset hasła odbywa się poprzez:
  1. wybór opcji „Przypomnij hasło” na stronie logowania do Portfela lub Panelu Klienta,
  2. podanie w polu logowania hasła tymczasowego, otrzymanego na adres mailowy zdefiniowany podczas procesu aktywacji Portfela,
  3. nadanie nowego hasła po zalogowaniu hasłem tymczasowym.
 4. Posiadacz Portfela może skontaktować się telefonicznie z Centrum Telefonicznym Banku w celu:
  1. uzyskania informacji na temat samego Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank lub informacji o transakcjach dokonanych za jego pośrednictwem,
  2. zmiany danych, o których mowa w pkt. 1, pkt. a i b,
  3. resetu hasła służącego do logowania do Portfela,
  4. zablokowania lub odblokowania Portfela oraz kodu mPIN,
 5. Zmiana danych dokonywana przez Posiadacza Portfela w Portfelu ograniczona jest do Portfela i nie wpływa na dane przekazane przez Posiadacza Portfela do Banku w związku ze świadczeniem usług przez Bank na rzecz Posiadacza Portfela.
VI. Reklamacje dotyczące Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank.
 1. Posiadacz Portfela ma prawo składać reklamacje związane z Portfelem poprzez kontakt z Centrum Telefonicznym Banku oraz innymi, dopuszczalnymi przez Bank kanałami, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminach produktowych.
 2. Posiadacz Portfela powinien niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w sytuacji stwierdzenia któregokolwiek ze zdarzeń dotyczących:
  1. nieuprawnionego użycia Portfela lub hasła,
  2. podejrzenia jakiegokolwiek działania nieuczciwego lub wycieku danych związanych z Kartą wydaną przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. lub samym Portfelem,
  3. wszelkich innych rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa odnoszących się do Portfela.
 3. Jeśli jakakolwiek Karta zapisana w Portfelu uległa zagubieniu lub została skradziona, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do Banku.
 4. W przypadku podejrzenia korzystania z Portfela przez osobę nieuprawnioną lub niestosowania się do Ogólnych warunków, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. może zablokować dostęp do Portfela do czasu wyjaśnienia sprawy. Blokada Portfela nie oznacza zablokowania zarejestrowanych w nim Kart.
 5. W przypadku podejrzenia użycia Portfela przez osobę nieuprawnioną lub niestosowania się do Ogólnych warunków, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zastrzega sobie prawo do podjęcia kontaktu z Posiadaczem Portfela poprzez dostępne kanały komunikacji.
VII. Bezpieczeństwo i Polityka Prywatności.
 1. W ramach Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank przetwarzane są następujące dane:
  1. Posiadacza Portfela i dane Kart:
   1. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer Karty, data ważności Karty, numer mPIN ustanowiony dla Karty, adres dostawy i do przesłania faktury.
  2. Dane otrzymywane od Sklepów za pośrednictwem platformy Masterpass:
   1. nazwa Sklepu,
   2. kwota transakcji,
   3. lista produktów i usług, które Posiadacz Portfela wybrał do zakupu,
   4. informacje o możliwych promocjach.
  3. Dane zbierane automatycznie:
   1. Pliki cookie,
   2. Sygnały sieci Web, określane także jako „znaczniki internetowe”, „wskaźniki punktowe” lub „czyste pliki GIF”.
 2. Powyższe dane zbierane są w celu prawidłowego wykonywania umowy i prawidłowej realizacji transakcji płatniczej w ramach Masterpass i poprawnego działania Portfela. W przypadku gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, powyższe dane mogą być również wykorzystane do informowania Klienta o promocjach i nowościach w ramach Masterpass.
 3. W celu udostępnienia Portfela Bank wymienia dane osobowe Posiadacza Portfela z następującymi uczestnikami systemu Masterpass:
  1. Mastercard
   1. na potrzeby przeprowadzania transakcji płatniczych w Masterpass,
   2. połączenie Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank ze Sklepami, w których są dokonywane płatności jest realizowane przez Mastercard na platformie Masterpass. Mastercard przekazuje dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczych z Portfela do Sklepu lub jego agenta rozliczeniowego wyłącznie na potrzeby realizacji tych transakcji. Polityka prywatności Mastercard oraz zasady odpowiedzialności Mastercard znajdują się pod adresem: http://www.mastercard.pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html.
  2. Sklepy i agenci rozliczeniowi ich obsługujący – na potrzeby przeprowadzania transakcji Masterpass.
 4. Posiadacz Portfela ma możliwość wglądu do danych zebranych w Portfelu, do ich modyfikacji (poprawiania) lub usunięcia poprzez Panel Klienta lub Centrum Telefoniczne Banku.
 5. Posiadacz Portfela zobowiązany jest do przechowywania loginu, hasła, kodu mPIN oraz innych danych służących do logowania się i autoryzowania transakcji w sposób bezpieczny. Posiadacz Portfela zobowiązany jest nie udostępniać hasła oraz mPIN osobom trzecim oraz w zakresie zasad bezpieczeństwa postępować zgodnie z zapisami Regulaminów Produktowych.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portfelu jest Bank.
VIII. Postanowienia końcowe i odpowiedzialność
 1. Bank ponosi odpowiedzialność wobec Posiadaczy Portfeli, za szkody spowodowane niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy Karty przez Bank.
 2. Zasady odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze oraz niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje płatnicze opisane są w Regulaminach Produktowych.
 3. Posiadacz Portfela jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie danych potrzebnych do uzyskania dostępu do Portfela, w tym:
  1. Loginu i hasła dostępu do Portfela,
  2. kodu mPIN do autoryzacji transakcji,
  3. Posiadacz Portfela powinien dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia urządzenia, na którym zarejestrowany jest Portfel lub z którego dokonuje płatności z wykorzystaniem Portfela Masterpass, przed nieautoryzowanym dostępem.
 4. Ze względów bezpieczeństwa Bank może wymagać od Posiadacza Portfela zmiany hasła dostępu do Portfela lub mPIN.
 5. Posiadacz Portfela zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowości i kompletności informacji zarejestrowanych w Portfelu.
 6. Niniejsze Ogólne Warunki mogą ulegać zmianom w przypadku:
  1. zmian w funkcjonalności Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank, wynikających z działań Banku lub Mastercard. Zmiana taka nie będzie naruszać prawa Posiadaczy Portfela korzystających z Portfela w chwili dokonywania zmiany.
  2. Zmian prawa powszechnie obowiązującego, wpływających na treść Ogólnych warunków lub sposób świadczenia usługi przez Bank.
 7. Bank poinformuje o zmianie Ogólnych Warunków z zachowaniem dwumiesięcznego okresu.
 8. Aktualne Ogólne warunki będą dostępne na stronie Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank oraz na stronie internetowej Banku. Wszelkie zmiany w Ogólnych Warunkach będą komunikowane na stronie Portfela lub na stronie internetowej Banku. Jeżeli Posiadacz Portfela, przed datą wejścia w życie zmian, nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że wyraził na nie zgodę. Posiadacz Portfela ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku, gdy Posiadacz Portfela zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian.
 9. Dostęp do Portfela może zostać tymczasowo ograniczony przez Bank w przypadku awarii, konserwacji, naprawy, o czym Posiadacz Portfela zostanie poinformowany przez Bank.

i.         Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów dla karty kredytowej Mastercard World Signia / World Elite dla klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.,

j.         Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw,

k.        Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Wymarzonego Konta dla Biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw,

l.         Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych dla klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

15.     Sklep – sklep internetowy, mobilny lub każdy inny punkt handlowy, który udostępnia na swojej stronie internetowej metodę płatności Masterpass.

16.     Szybkie zakupy – funkcjonalność dostępna w ramach Masterpass umożliwiająca Posiadaczowi Portfela powiązanie Portfela Banku z wybranymi sklepami w celu przyśpieszenia realizacji transakcji, co następuje poprzez działania Posiadacza Portfela. Funkcjonalność dostępna jest jako:

a.        Connected Checkout – gdzie zlecenie transakcji przez Posiadacza następuje poprzez weryfikację numeru mPIN do wskazanej przez Posiadacza Karty po wybraniu opcji „Zapłać z Masterpass”/”Buy with Masterpass”, i przy której nie jest wymagane wcześniejsze zalogowanie do Portfela

oraz

b.        Express Checkout – gdzie zweryfikowanie tożsamości Posiadacza następuje w momencie zalogowania do Sklepu, za co odpowiedzialność ponosi podmiot prowadzący Sklep, a zlecenie transakcji przez Posiadacza następuje poprzez wybranie opcji „Zapłać z Masterpass”/”Buy with Masterpass”, ale nie jest wymagane wcześniejsze zalogowanie do Portfela ani weryfikacja numeru mPIN, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z opcji Express Checkout wymaga wyraźnej dyspozycji Posiadacza/Użytkownika wyrażonej po zalogowaniu do Portfela i potwierdzeniu tej dyspozycji poprzez podanie numeru mPIN.

17.     Umowa Karty – umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem i Bankiem, do której zastosowanie mają Regulaminy, na mocy której Bank zobowiązuje się względem Posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu Karty.

18.     Ustawa – ustawa o usługach płatniczych z dnia z dnia 19 sierpnia 2011r., z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. 873 z 2014r.

19.     Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 13. roku życia, która została upoważniona przez Posiadacza do dokonywania na jego rzecz transakcji płatniczych przy użyciu Karty, i której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie.

 

II. Postanowienia ogólne

1.        W celu ułatwienia realizacji płatności internetowych i mobilnych dokonywanych przy użyciu Karty, Bank BGŻ BNP Paribas S.A udostępnia Portfel Masterpass Raiffeisen Polbank. Portfel może być używany do dokonywania płatności w trakcie zakupów w sklepach internetowych, mobilnych i wszystkich innych punktach handlowych oznaczonych znakiem Masterpass, poprzez autoryzację transakcji kodem mPIN bez konieczności każdorazowego podawania danych Karty.

2.        Portfel umożliwia także:

a.        bezpieczne zapisywanie i przechowywanie danych Posiadacza Portfela oraz danych Kart,

b.        modyfikację, dodawanie oraz usuwanie danych Posiadacza Portfela, w tym posiadanych kart lojalnościowych,

c.        wykorzystywanie zapisanych w Portfelu danych Kart w celu realizacji transakcji płatniczych,

d.        o ile dany Sklep udostępnia metodę płatności Masterpass,

e.        złożenie dyspozycji rozłożenia wybranych płatności na raty.

3.        Bank udostępnia Portfel wszystkim Posiadaczom i Użytkownikom Kart.

4.        Przed pierwszym zalogowaniem się w Portfelu Masterpass Raiffeisen Polbank oraz po każdej zmianie Ogólnych warunków, konieczne jest potwierdzenie przez Posiadacza Portfela zapoznania się z treścią Ogólnych warunków, akceptacja oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.

5.        Niniejsze Ogólne warunki określają, wraz z Regulaminami Produktowymi, zasady korzystania z Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank w celu realizacji płatności Kartami w sklepach internetowych i mobilnych. W przypadku rozbieżności między niniejszymi Ogólnymi Warunkami a Regulaminami Produktowymi, w zakresie transakcji dokonywanych przy użyciu Portfela zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki.

6.        Niniejsze Ogólne Warunki wraz z Regulaminami Produktowymi stanowią umowę ramową w rozumieniu Ustawy.

 

III. Aktywacja Portfela.

1.        Portfel może aktywować każdy Posiadacz lub Użytkownik Karty.

2.        W Portfelu widoczne są wszystkie aktywne Karty Posiadacza Portfela, wydane przez Bank na nazwisko Posiadacza/Użytkownika, umożliwiające dokonywanie transakcji płatniczych w Internecie.

3.        Korzystanie z Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank wymaga dokonania aktywacji Portfela, która możliwa jest:

a.        podczas realizacji zakupów w Internecie, po wybraniu płatności poprzez metodę Masterpass,

b.        w Panelu Klienta bezpośrednio na stronie internetowej Masterpass.raiffeisenpolbank.pl.

4.        Podczas aktywacji wymagana jest akceptacja Ogólnych warunków.

5.        Aktywacja Portfela następuje poprzez:

a.        podanie numeru telefonu komórkowego wskazanego Bankowi jako numer kontaktowy. W przypadku niezgodności numeru telefonu należy skontaktować się z Bankiem poprzez Centrum Telefoniczne lub Oddział,

b.        podanie kodu otrzymanego w wiadomości SMS (kod zostanie wysłany na numer telefonu, o którym mowa w pkt. a powyżej),

c.        ustalenie hasła do logowania, hasło powinno składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną małą literę, jedną wielką literę, znak specjalny i jedną cyfrę,

d.        podanie adresu e-mail.

6.        Posiadacz Portfela zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, kompletnych i aktualnych, zaś w przypadku ich zmiany zobowiązany jest do ich aktualizacji, poprzez zalogowanie się do Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank.

7.        Zmiana danych dokonywana przez Posiadacza Portfela w Portfelu ograniczona jest do Portfela i nie wpływa na dane przekazane przez Posiadacza Portfela do Banku w związku ze świadczeniem przez Bank innych usług na rzecz Posiadacza Portfela.

8.        W przypadku gdy w Portfelu widoczna jest więcej niż jedna Karta, Posiadacz Portfela może ustawić w Panelu Klienta Kartę domyślną dla realizacji płatności. Posiadacz Portfela może w dowolnym momencie zmienić Kartę domyślną w Panelu Klienta.

 

IV. Zasady dokonywania płatności poprzez Portfel Masterpass Raiffeisen Polbank.

1.        Posiadacz Portfela dokonuje płatności na stronach internetowych Sklepów, po wybraniu metody płatności „Masterpass”, „Kupuj z Masterpass” lub „Buy with Masterpass” oraz po zalogowaniu się do Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank przy użyciu Loginu i hasła do logowania, z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej.

2.        W celu dokonania płatności Posiadacz wybiera Kartę zarejestrowaną w Portfelu a następnie akceptuje (autoryzuje) płatność poprzez podanie numeru mPIN, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8 poniżej.

3.        Trzykrotne błędne podanie numeru mPIN w trakcie dokonywania płatności powoduje zablokowanie numeru mPIN. Do chwili odblokowania numeru mPIN Posiadacz Portfela nie może dokonywać transakcji, które wymagają autoryzacji z wykorzystaniem numeru mPIN.

4.        Odblokowanie następuje poprzez kontakt z Centrum Telefonicznym i złożenie dyspozycji odblokowania numeru mPIN.

5.        Dokonanie transakcji płatniczej przy wykorzystaniu Portfela wymaga przekazania informacji o płatności (w szczególności danych Karty, adresu dostawy i faktury, danych dotyczących kart/programów lojalnościowych, jeżeli dotyczą transakcji – zwanych dalej Informacją o płatności) do podmiotów realizujących płatności obsługujących transakcje dla tego Sklepu. Zasady przetwarzania danych przez firmę Mastercard oraz zasady odpowiedzialności Mastercard znajdują się na stronie www.mastercard.pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html.

6.        Posiadacz Portfela może rozłożyć spłatę danej transakcji na raty. Możliwość rozłożenia transakcji na raty dostępna jest dla transakcji spełniających warunki określone w Regulaminie kart kredytowych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

7.        Minimalna kwota pojedynczej transakcji wykonanej w ramach Portfela Masterpass, którą można rozłożyć na raty w Portfelu, wynosi 300 PLN.

8.        Korzystanie z Szybkich zakupów wymaga połączenia Portfela z wybranym przez Posiadacza Portfela Sklepem. Możliwość połączenia ze Sklepem jest prezentowana w Portfelu podczas wykonywania transakcji w danym Sklepie, lub na stronach Sklepu w formie przycisku „Połącz z Masterpass” lub „Connect to Masterpass”. Połączenie Portfela ze Sklepem zależy od decyzji Posiadacza Portfela. Transakcja w Sklepie połączonym z Portfelem przebiega w następujący sposób:

a.        Dla opcji „Connected Checkout”:

I.                     Posiadacz Portfela loguje się do Sklepu,

II.                    na ekranie z wyborem sposobu płatności Sklep zaprezentuje informacje potrzebne do zlecenia transakcji, w szczególności nazwy Kart zarejestrowanych w Portfelu, oraz jeśli Sklep tego wymaga, dostępne adresy dostawy i karty programów lojalnościowych,

III.                  Posiadacz Portfela wybiera Kartę, a następnie przycisk „Masterpass” lub „Kupuj z Masterpass”,

IV.                  Posiadacz Portfela potwierdza swoją tożsamość oraz autoryzuje transakcję poprzez podanie loginu i hasła lub kodu mPIN,

V.                   transakcja jest przekazywana do realizacji.

b.        Dla opcji „Express Checkout”

I.                     Posiadacz Portfela loguje się do Sklepu,

II.                    na ekranie z wyborem sposobu płatności Sklep zaprezentuje informacje potrzebne do realizacji transakcji, w szczególności nazwy Kart zarejestrowanych w Portfelu, oraz jeśli Sklep tego wymaga dostępne adresy dostawy i karty programów lojalnościowych,

III.                  Posiadacz Portfela wybiera Kartę, a następnie wybiera przycisk „Masterpass” lub „Kupuj z Masterpass”,

IV.                  Posiadacz Portfela autoryzuje transakcję wybierając przycisk „Masterpass” lub „Kupuj z Masterpass”, tożsamość Posiadacza Portfela weryfikowana jest przez Sklep w chwili zalogowania się Posiadacza Portfela w Sklepie,

V.                   transakcja jest przekazywana do realizacji.

9.        Opcja Szybkie Zakupy dostępna jest dla wybranych Sklepów. Lista Sklepów, które Posiadacz połączył ze swoim Portfelem na potrzeby Szybkich Zakupów znajduje się w Panelu Klienta, w zakładce Szybkie Zakupy i może być edytowana przez Posiadacza.

10.     Zasady dotyczące terminów realizacji kartowych zleceń płatniczych oraz rozliczania transakcji płatniczych zlecanych za pomocą Portfela określają Regulaminy Produktowe.

 

V. Zarządzenie Portfelem Masterpass Raiffeisen Polbank.

1.        Posiadacz Portfela może w dowolnym czasie samodzielnie zarządzać swoim Portfelem Masterpass Raiffeisen Polbank poprzez Panel Klienta, w szczególności może zmieniać następujące dane:

a.        adres e-mail,

b.        adres korespondencyjny oraz do faktury,

c.        hasło do logowania do Portfela,

d.        nadać lub zmienić mPIN do Kart w Portfelu.

Pozostałe dane Posiadacza Portfela mogą być zmienione przez Posiadacza Portfela poprzez kontakt z Bankiem.

2.        Posiadacz Portfela może:

a.        przeglądać historię dokonywania transakcji płatniczych z wykorzystaniem Portfela,

b.        dezaktywować Kartę w Portfelu poprzez dezaktywację mPIN.

3.        Posiadacz Portfela może również resetować hasło do Portfela. Opcja dostępna jest poprzez Panel Klienta lub w trakcie dokonywania transakcji. Reset hasła odbywa się poprzez:

a.        wybór opcji „Przypomnij hasło” na stronie logowania do Portfela lub Panelu Klienta,

b.        podanie w polu logowania hasła tymczasowego, otrzymanego na adres mailowy zdefiniowany podczas procesu aktywacji Portfela,

c.        nadanie nowego hasła po zalogowaniu hasłem tymczasowym.

4.        Posiadacz Portfela może skontaktować się telefonicznie z Centrum Telefonicznym Banku w celu:

a.        uzyskania informacji na temat samego Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank lub informacji o transakcjach dokonanych za jego pośrednictwem,

b.        zmiany danych, o których mowa w pkt. 1, pkt. a i b,

c.        resetu hasła służącego do logowania do Portfela,

d.        zablokowania lub odblokowania Portfela oraz kodu mPIN,

5.        Zmiana danych dokonywana przez Posiadacza Portfela w Portfelu ograniczona jest do Portfela i nie wpływa na dane przekazane przez Posiadacza Portfela do Banku w związku ze świadczeniem usług przez Bank na rzecz Posiadacza Portfela.

 

VI. Reklamacje dotyczące Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank.

1.        Posiadacz Portfela ma prawo składać reklamacje związane z Portfelem poprzez kontakt z Centrum Telefonicznym Banku oraz innymi, dopuszczalnymi przez Bank kanałami, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminach produktowych.

2.        Posiadacz Portfela powinien niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w sytuacji stwierdzenia któregokolwiek ze zdarzeń dotyczących:

a.        nieuprawnionego użycia Portfela lub hasła,

b.        podejrzenia jakiegokolwiek działania nieuczciwego lub wycieku danych związanych z Kartą wydaną przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. lub samym Portfelem,

c.        wszelkich innych rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa odnoszących się do Portfela.

3.        Jeśli jakakolwiek Karta zapisana w Portfelu uległa zagubieniu lub została skradziona, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do Banku.

4.        W przypadku podejrzenia korzystania z Portfela przez osobę nieuprawnioną lub niestosowania się do Ogólnych warunków, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. może zablokować dostęp do Portfela do czasu wyjaśnienia sprawy. Blokada Portfela nie oznacza zablokowania zarejestrowanych w nim Kart.

5.        W przypadku podejrzenia użycia Portfela przez osobę nieuprawnioną lub niestosowania się do Ogólnych warunków, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zastrzega sobie prawo do podjęcia kontaktu z Posiadaczem Portfela poprzez dostępne kanały komunikacji.

 

VII. Bezpieczeństwo i Polityka Prywatności.

1.        W ramach Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank przetwarzane są następujące dane:

a.        Posiadacza Portfela i dane Kart:

                                 I.            imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer Karty, data ważności Karty, numer mPIN ustanowiony dla Karty, adres dostawy i do przesłania faktury.

b.        Dane otrzymywane od Sklepów za pośrednictwem platformy Masterpass:

                                 I.            nazwa Sklepu,

                                II.            kwota transakcji,

                              III.            lista produktów i usług, które Posiadacz Portfela wybrał do zakupu,

                              IV.            informacje o możliwych promocjach.

c.        Dane zbierane automatycznie:

I.                     Pliki cookie,

II.                    Sygnały sieci Web, określane także jako „znaczniki internetowe”, „wskaźniki punktowe” lub „czyste pliki GIF”.

2.        Powyższe dane zbierane są w celu prawidłowego wykonywania umowy i prawidłowej realizacji transakcji płatniczej w ramach Masterpass i poprawnego działania Portfela. W przypadku gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, powyższe dane mogą być również wykorzystane do informowania Klienta o promocjach i nowościach w ramach Masterpass.

3.        W celu udostępnienia Portfela Bank wymienia dane osobowe Posiadacza Portfela z następującymi uczestnikami systemu Masterpass:

a.        Mastercard

I.         na potrzeby przeprowadzania transakcji płatniczych w Masterpass,

II.        połączenie Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank ze Sklepami, w których są dokonywane płatności jest realizowane przez Mastercard na platformie Masterpass. Mastercard przekazuje dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczych z Portfela do Sklepu lub jego agenta rozliczeniowego wyłącznie na potrzeby realizacji tych transakcji. Polityka prywatności Mastercard oraz zasady odpowiedzialności Mastercard znajdują się pod adresem: http://www.mastercard.pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html.

b.        Sklepy i agenci rozliczeniowi ich obsługujący – na potrzeby przeprowadzania transakcji Masterpass.

4.        Posiadacz Portfela ma możliwość wglądu do danych zebranych w Portfelu, do ich modyfikacji (poprawiania) lub usunięcia poprzez Panel Klienta lub Centrum Telefoniczne Banku.

5.        Posiadacz Portfela zobowiązany jest do przechowywania loginu, hasła, kodu mPIN oraz innych danych służących do logowania się i autoryzowania transakcji w sposób bezpieczny. Posiadacz Portfela zobowiązany jest nie udostępniać hasła oraz mPIN osobom trzecim oraz w zakresie zasad bezpieczeństwa postępować zgodnie z zapisami Regulaminów Produktowych.

6.        Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portfelu jest Bank.

 

VIII. Postanowienia końcowe i odpowiedzialność

1.        Bank ponosi odpowiedzialność wobec Posiadaczy Portfeli, za szkody spowodowane niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy Karty przez Bank.

2.        Zasady odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze oraz niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje płatnicze opisane są w Regulaminach Produktowych.

3.        Posiadacz Portfela jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie danych potrzebnych do uzyskania dostępu do Portfela, w tym:

a.        Loginu i hasła dostępu do Portfela,

b.        kodu mPIN do autoryzacji transakcji,

c.        Posiadacz Portfela powinien dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia urządzenia, na którym zarejestrowany jest Portfel lub z którego dokonuje płatności z wykorzystaniem Portfela Masterpass, przed nieautoryzowanym dostępem.

4.        Ze względów bezpieczeństwa Bank może wymagać od Posiadacza Portfela zmiany hasła dostępu do Portfela lub mPIN.

5.        Posiadacz Portfela zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowości i kompletności informacji zarejestrowanych w Portfelu.

6.        Niniejsze Ogólne Warunki mogą ulegać zmianom w przypadku:

a.        zmian w funkcjonalności Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank, wynikających z działań Banku lub Mastercard. Zmiana taka nie będzie naruszać prawa Posiadaczy Portfela korzystających z Portfela w chwili dokonywania zmiany.

b.        Zmian prawa powszechnie obowiązującego, wpływających na treść Ogólnych warunków lub sposób świadczenia usługi przez Bank.

7.        Bank poinformuje o zmianie Ogólnych Warunków z zachowaniem dwumiesięcznego okresu.

8.        Aktualne Ogólne warunki będą dostępne na stronie Portfela Masterpass Raiffeisen Polbank oraz na stronie internetowej Banku. Wszelkie zmiany w Ogólnych Warunkach będą komunikowane na stronie Portfela lub na stronie internetowej Banku. Jeżeli Posiadacz Portfela, przed datą wejścia w życie zmian, nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że wyraził na nie zgodę. Posiadacz Portfela ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku, gdy Posiadacz Portfela zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian.

9.       Dostęp do Portfela może zostać tymczasowo ograniczony przez Bank w przypadku awarii, konserwacji, naprawy, o czym Posiadacz Portfela zostanie poinformowany przez Bank.

Zamknij